Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja o najważniejszych zmianach  pdf3
Linki do materiałów informacyjnych i diagnostycznych o egzaminie maturalnym w 2023 r w formule 2023 pdf3
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r. pdf3

Komunikat o harmonogramie 2024 r. pdf3

 Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego 2024 r. pdf3
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r. pdf3

Zbiór instrukcji do logowania się maturzystów do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika
- aby złożyć  e-deklaracjępdf3

Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego pdf3

 Materiały dodatkowe - zbiór zadań do ustnej matury pdf3

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?
 1. Do 30 września 2022 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r. (Deklaracja A pdf)(Deklaracja A word)
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2023 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć:
  1. 1) do dyrektora szkoły, którą ukończyli – absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Deklaracja A)
  2. 2) do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej – osoby posiadające świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (Deklaracja B pdf) (Deklaracja B word).
 4. Nie później niż do 15 marca 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć zdający – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2022 r. (Deklaracja C pdf)  (Deklaracja C word)
 5. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 6. Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowejalbo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej https://wyniki.edu.pl (nie można złożyć deklaracji w obu postaciach).
  1. 1) Logowanie do ZIU jest możliwe:
   1. a) przy użyciu loginu i hasła otrzymanego:
    1. – w przypadku uczniów ostatnich klas – od dyrektora szkoły, który przekaże im loginy i hasła do 25 września 2022 r.
    2. – w przypadku absolwentów z lat ubiegłych – od dyrektora macierzystej szkoły, który przekaże im loginy i hasła po otrzymaniu wniosku złożonego do 15 stycznia 2023 r. (załącznik 5a word)
    3. – w przypadku osób składających deklarację do dyrektora OKE (Deklarację B) – od dyrektora właściwej OKE, od którego będzie można odebrać login i hasło po złożeniu wniosku do 15 stycznia 2023 r. (załącznik 5a word)
   2. b) przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  2. 2) Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji: (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.
         
         

 

INFORMATORY

 

W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. oraz informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.

 EGZAMIN MATURALNY FORMUŁA 2023

Informatory wraz z aneksami znajdują się TUTAJ
 pobrane 1  pobrane 1
 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1
 Biologia  Chemia Fizyka Historia   Geografia WOS 

Matematyka

podstawowy

pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1

pobrane 1 

 Język polski

podstawowy

Język angielski  Język niemiecki  Wybrane wzory matematyczne Wybrane wzory
i stałe fizykochemiczne
Część ogólna informatora – w roku 2023 i 2024

 Matematyka

rozszerzony

 

pobrane 1

           

 Język polski

rozszerzony